3-HUB התעסוקה
אחת הדאגות המרכזיות העומדות לנגד העולים בהחלטה לעלות לישראל היא מציאת תעסוקה איכותית שתפרנס אותם ומשפחתם.
במבחן המציאות, תעסוקה הולמת היא ערובה
2-רדיו STUDIO QUALITA
Qualita הוא הרדיו האינטרנטי הראשון שנוצר עבור העולים דוברי הצרפתית במטרה להנגיש את המידע הנחוץ לעולים לקליטתם המיטבית בישראל
1-בנק הזמן QualiTime
QualiTime שואף ליצור קהילה פעילה וסולידרית, שבה לכל אזרח ישראלי יש הזדמנות לתרום בדרכו ומזמנו למען העלייה והקליטה כי ישראל חזקה היא מדינה שבה כל ישראל ערבים זה לזה.
6-חינוך והשכלה
אחד המניעים המרכזיים לעלייתם ארצה של יהודי אירופה בכלל, וצרפת בפרט, הוא הרצון להעניק לילדיהם עתיד טוב יותר
5-לובינג ותקשורת
קעליטה פועל על מנת להציב את אתגרי העלייה מהמדינות דוברות הצרפתית על סדר היום הציבורי ובכדי לשפר את תדמית העולים בעיני דעת הקהל והציבור בישראל.

 

4-העמותות החברות בקעליטה
קעליטה שם לו למטרה לחזק את היכולות המקצועיות של מנהלי העמותות והפרויקטים באמצעות שיתוף עמיתים, הכשרות מקצועיות ,סיוע בגיוס משאבים וקידום שותפויות .